Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
Sosial Elmler
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
Sosial Elmler

2023/№1

MÜNDƏRİCAT

BAŞ MƏQALƏ

İsmayıl HACIYEV. HEYDƏR ƏLİYEVİN AZƏRBAYCANIN DÖVLƏT TƏHLÜKƏSİZLİYİ ORQANLARINDA FƏALİYYƏTİ (1944-1969-CU İLLƏR)

TARİX

Aidə BAĞIROVA. XX ƏSRİN 90-CI İLLƏRİ -XXI ƏSRİN ƏVVƏLLƏRİNDƏ İRAQ-RUSİYA ƏMƏKDAŞLIĞININ BƏZİ ASPEKTLƏRİNƏ DAİR
Allahverdi ƏLİMİRZƏYEV. ARSAX: TARİXİ-ETİMOLOJİ ARAŞDIRMA
İkram AĞASİYEV. 1920-1930-CU İLLƏRDƏ AZƏRBAYCANIN ALMAN KOLONİYALARINDA TƏHSİL İŞÇİLƏRİ VƏ DİN XADİMLƏRİNƏ QARŞI REPRESSİYALAR
Hacı HƏSƏNOV. XIX-XX ƏSRİN ƏVVƏLLƏRİ ŞİMALİ AZƏRBAYCAN NEFT SƏNAYESİNİN DURUMUNA DAİR
Kamran İSMAYILOV. BAŞ TUTMAMIŞ DİALOQ: NƏRİMAN NƏRİMANOV VƏ AZƏRBAYCAN CÜMHURİYYƏTİ
Lamiyə QAFAR-ZADƏ. ANTONİ CENKİNSONUN ORİJİNAL XƏRİTƏSİ SƏFƏVİ İMPERİYASI TARİXİNİN QAYNAĞI KİMİ
Mətanət BƏHRƏMOVA. ORTA ƏSR QAFQAZ ŞƏHƏRLƏRİNDƏ SƏNƏTKARLIQ (ORTA ƏSR DƏRBƏND ŞƏHƏRİNİNTİMSALINDA)
Nazilə MƏMMƏDOVA. AZƏRBAYCANIN ERKƏN ORTA ƏSRLƏR TARİXİNİN TARİXŞÜNASLIĞININ BƏZİMƏSƏLƏLƏRİ
Nazilə SOLTANOVA. XVII-XX ƏSR ALİMLƏRİNİN NƏZƏRİYYƏLƏRİNDƏ BƏHMƏNYAR AL-AZƏRBAYCANININ İDEYALARI
Nərgiz ZEYNALLI. XX ƏSR AZƏRBAYCAN İNCƏSƏNƏT TARİXİNDƏN: RƏSSAMLIQ SOSİAL-İDEOLOJİ KONTEKSTDƏ
RamiL AĞAYEV. AZƏRBAYCANIN ETNİK TARİXİ İLƏ BAĞLI MƏSƏLƏLƏR AXC DÖVLƏT XADİMLƏRİNİN ƏSƏRLƏRİNDƏ
Rauf MƏMMƏDOV. MÜASİR LİBERAL DÜNYADA İSLAMOFOBİYA CƏRƏYANLARI (FRANSA NÜMUNƏSİ)
Tamilla KƏRİMOVA-KOCAYEVA. AZƏRBAYCANI TƏDQİQ VƏ TƏTƏBBÖ CƏMİYYƏTİ VƏ RESPUBLİKADA MİLLİ ELMİ BİRLİYİN TƏŞƏKKÜL EDİLMƏSİ (100 İLLİYİNƏ)
Tofiq NƏCƏFLİ. NADİR XAN ƏFŞARIN SƏFƏVİ İMPERİYASININ ƏRAZİNİ İŞĞALDAN AZAD ETMƏK UĞRUNDA MÜBARİZƏSİ

ARXEOLOGİYA VƏ ETNOQRAFİYA

Elmar BAXŞƏLİYEV. GƏMİQAYA TƏSVİRLƏRİNDƏ ÖN ASİYA MOTİVLƏRİNİN İZLƏRİ
Vəli BAXŞƏLİYEV. NAXÇIVANTƏPƏ YAŞAYIŞ YERİNDƏ ARXEOLOJİ QAZINTILARIN NƏTİCƏLƏRİ VƏ DALMATƏPƏ MƏDƏNİYYƏTİNİN MƏNŞƏYİ

FƏLSƏFƏ VƏ HÜQUQ

Elşad HƏSƏNLİ. QARABAĞ MÜHARİBƏSİNDƏ İNFORMASİYA TƏHLÜKƏSİZLİYİ MƏSƏLƏLƏRİ
Ələddin MƏLİKOV. SOKRAT ÜÇ FİLOSOFUN TƏQDİMATINDA
Leyla ALİYEVA. YUNAN PRESOKRATİK TƏBİİ HÜQUQ FƏLSƏFƏSİ
Şölət ZEYNALOV. MODERN CƏMİYYƏTDƏ BİLİK, KOMMUNİKASİA VƏ DİALOQ PROBLEMİ: MÜHARİBƏ VƏ SOSİAL ZİDDİYYƏTLƏR

SİYASİ ELMLƏR

Əntiqə PAŞAYEVA. SOKRATIN HÜQUQ FƏLSƏFƏSİ: SİYASİ FƏLSƏFƏNİN ƏSAS PRİNSİPLƏRİ - MƏRİFƏTŞÜNASLIQ (EPİSTEMOLOGİYA), FƏRDİ VƏ İCTİMAİ DAVRANIŞLARDA ETİK NORMALAR (FƏLSƏFİ, HÜQUQİ, İCTİMAİ-SIYASİ TƏHLİL)
Hümeyrə MUSTAFAYEVA. DEMOKRATİYA NİYƏ LAZIMDIR? MÜASİR DÖVRDƏ DEMOKRATİYANIN BƏZİ ASPEKTLƏRİ
Lamiə MƏHƏRRƏMOVA. HEYDƏR ƏLİYEVİN DÖVLƏT STRATEGİYASI - MİLLİ İNKİŞAFIN AZƏRBAYCAN MODELİ
Leyli QULİYEVA. ETNO-MƏDƏNİ MÜXTƏLİFLİK VƏ AZƏRBAYCANDA MULTİKULTURALİZM İDEYALARI

PSİXOLOGİYA

Kamilə RƏHİMOVA. SUİSİD DEVİANT DAVRANIŞ FORMASI KİMİ
Kəmalə AĞAYEVA. DİQQƏT ƏSKİKLİYİ VƏ HİPERAKTİVLİK POZUNTUSU ZAMANI DİAQNOSTİKADA ÇƏTİNLİKLƏR

RESENZİYALAR

Yaqub Mahmudovun Elçin Cabbarovun “Terror: tarix və siyasət” adlı kitabına resenziyası