Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
Sosial Elmler
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
Sosial Elmler

2021/№2

MÜNDƏRİCAT

TARİX

İradə ƏLİYEVA. Çar Rusiyasinin Şimali Azərbaycandakı dini siyasətində erməni kilsəsinin yeri (XIX əsrin birinci yarısı)

Mais ƏMRAHOV, Vaqif ŞÜKÜROV. XX əsrin 50-60-cı illərində Azərbaycan SSR-də kadr siyasəti. Nomenklatur sistem

Yeganə MƏMMƏDOVA. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə Naxçıvanda geosiyasi vəziyyət və muxtariyyətə gedən yol

Əzizə NƏZƏRLİ. Azərbaycanın XI Qırmızı Ordu tərəfindən işğalı dövründə Bakı neftinin RSFSR-ə daşınması (1920-1921)

Nərgiz AXUNDOVA. Buveyhilər, Xilafət və Qabaq Asiya

Pərvinə ƏFƏNDİ. Misirli tələbələrin 1820-30-cu illərdə Fransada təhsili: gediş və nəticələri

Emin MƏMMƏDOV. Dahi Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri Nizami Gəncəvinin irsi haqqında bəzi məlumatlar

Nigar CAMALOVA. 1915-ci ildə Osmanlı dövlətinin xarici və daxili siyasətinin “erməni məsələsi”nə təsiri

ARXEOLOGİYA və ETNOQRAFİYA

Tarix DOSTİYEV. Şəmkir şəhərinin Nizami dövrü şirli keramikasının səciyyəsinə dair

Yaqub MƏMMƏDOV. Cənubi Qafqazda neandertalların nəslinin kəsilməsi və homo sapiensin miqrasiyası

Vəli BAXŞƏLİYEV. Xələc keramikasının xüsusiyyətləri

FƏLSƏFƏ və HÜQUQ

Aysel HACIYEVA. Avropa İttifaqi və üzv dövlətlərin qanunvericiliyində informasiyaya çatımlıq prinsipinin ifadə olunması məsələsi

Xanımana QAFAROVA. Vərəsəlik münasibətlərinin hüquqi tənzimlənməsi sistemində regional aktların yeri

Şölət ZEYNALOV. Kommunikasiya problemi və müasirlik

SİYASİ ELMLƏR

Aynur ƏLİŞANOVA. Qarabağ münaqişəsi və beynəlxalq təşkilatların fəaliyyəti

Elnur KƏLBİZADƏ. İsrail-Ermənistan münasibətləri: təsir göstərən amillər və mərhələləri

Sevinc NƏSİBOVA. Azərbaycan-BMT münasibətləri

Seymur TALIBOV. Azərbaycan reallıqları və “siyasi şəxsiyyət” anlayışı: Heydər Əliyevin ümummilli liderliyi fonunda

Leyli QULİYEVA. Multikulturalizm müasir dövrün siyasi və sosial-mədəni hadisəsi kimi

PEDAQOGİKA

Aygün MƏMMƏDOVA. Aldatma, dürüstlük və mənim peşəkar mənliyim: tələbələrin Azərbaycan universitetlərində tələbələr arasında müşahidə oluna bilən plagiat hallarına təsir edici amillərə münasibəti və bu münasibətin onların gələcək peşəkar fəaliyyətlərinə təsiri

RESENZİYALAR

Mübariz Ağalarlının Tofiq Nəcəflinin “Azərbaycan Səfəvi dövlətinin xarici siyasəti” adlı kitabına resenziyası