Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
Sosial Elmler
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
Sosial Elmler

2020/№2

MÜNDƏRİCAT

TARİX

İsa HƏBİBBƏYLİ. Oğuznamələrdə Qorqud Ata motivləri və “Kitabi Dədə Qorqud” Oğuznaməsi

Əli FƏRHADOV. XIX əsr Azərbaycanda nəqşibəndiliyin tarixindən

Ənvər MƏMMƏDOV. Azərbaycan SSR-də kollektivləşmə siyasətinin bəzi məsələlərinə dair (Azərbaycanın şimal-qərb bölgəsinin materialları əsasında)

Mais ƏMRAHOV. XX əsrin 30-cu illərdə dünyanın geosiyasi mənzərəsi: saxtalaşdırılan tarix və reallıqlar

Məryəm SEYİDBƏYLİ, Solmaz NAMAZOVA. Bəşər tarixində pandemiyalar

Sevinc RƏHNULLA. “Məşhur xatunlar”dakı hökmdar qadınlar

ARXEOLOGİYA və ETNOQRAFİYA

Elmar BAXŞƏLİYEV, Vəli BAXŞƏLİYEV. Naxçıvantəpədə arxeoloji qazıntılar

Fatma QƏNİYEVA. Qonaqpərvərliyin sosial institut kimi öyrənilməsinə dair

Nəcəf MÜSEYİBLİ. II Tovuzçay nekropolunda tədqiqatlar

FƏLSƏFƏ və HÜQUQ

Xatirə QULİYEVA. Ulu öndər Heydər Əliyevin siyasi idarəçilik proqramında maarifçi Cəlil Məmmədquluzadə irsi

Aytək MƏMMƏDOVA. Hilmi Ziya Ülkən Səlib yürüşləri və Dante haqqında

Bəxşeyiş ƏSGƏROV. Konstitusiya hüquq azadlıqların məhdudlaşdırırılması ilə müşayiət olunan əməliyyat-axtarış tədbirlərinin nəticələrindən sübutetmədə istifadə olunmasının problemlərinə dair

Habil QURBANOV. Mənimsəmə və yа isrаf еtmə yоlu ilə tаlаmаnın məsuliyyəti аğırlаşdırаn hаllаrı

Səadət QARAYEVA. Məhsəti Gəncəvinin fəlsəfi baxışları

Nigar QASIMOVA. Yetkinlik yaşına çatmayan şübhəli və təqsirləndirilən şəxslərə qarşı məcburi tədbirlərin seçilməsi

Samirə DADAŞOVA. Qloballaşma dövründə multikulturalizm və mədəni kimlik

SİYASİ ELMLƏR

Eldar ƏMİROV. 1979-cu il inqilabından sonra İranın xarici siyasəti və İslam həmrəyliyi prinsipi: şüarlar və reallıqlar

Rza TALIBOV. Pakistan İslam Respublikası və Azərbaycanla əlaqələr

PEDAQOGİKA və PSİXOLOGİYA

Hasan ARSLAN, Miray DOĞAN. Yüksek Öğretimde Hibrid Öğrenme Modeli

Müşviq MUSTAFAYEV, Südabə HÜSEYNOVA, Günel ASLANOVA. Penitensiar müəssisələrdə cəza çəkməkdən azad edilmiş şəxslərin psixoloji xüsusiyyətlərinin sosial adaptasiyanın təşkili baxımından təhlili

DİNŞÜNASLIQ

Yeganə RƏHNULLA. Quran ayələrində və hədisdə “əsmaul-husna”nın etimoloji təhlili

YUBİLEYLƏR

Əli RƏCƏBLİ. Numizmat-professor YEVGENİ PAXOMOV – 140

RESENZİYALAR

Tahirə Allahyarovanın Xatirə Quliyevanın “İmadəddin Nəsimi İrsi Çağdaş Ərəb tədqiqatlarında” adlı kitabına Resenziyası