Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
Sosial Elmler
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
Sosial Elmler

2023/№2

MÜNDƏRİCAT

BAŞ MƏQALƏ

Nərgiz AXUNDOVA. HEYDƏR ƏLİYEV - DÜNYA SƏVİYYƏLİ SİYASİ LİDER

TARİX

Allahverdi ƏLİMİRZƏYEV. DÜNYA DAŞQINI ŞUMERLİLƏRİN TARİXİ VƏ MİFOLOJİ TƏSƏVVÜRLƏRİNDƏ
Elxan QULİYEV. XIII-XIX ƏSRLƏRDƏ AZƏRBAYCANDA ASTRONOMİYA ELMİ
Əsəd QURBANLI. ERMƏNİSTAN SSR-DƏ AZƏRBAYCAN TÜRKLƏRİNƏ QARŞI ETNİK TƏMİZLƏMƏ SİYASƏTİNİN HƏYATA KEÇİRİLMƏSİ VƏ NƏTİCƏLƏRİ (1988-1991-ci illər)
Əzizə NƏZƏRLİ. AZƏRBAYCAN XALQININ SOVET İŞĞALINA QARŞI ÜSYANLARI (1920-1921)
Güntəkin NƏCƏFLİ. QARABAĞIN XRİSTİAN ALBAN MƏLİKLƏRİNİN ETNİK KİMLİYİNİN ERMƏNİDİLLİ TARİXŞÜNASLIQDA ƏKSİ
İsmayıl HACIYEV. V.QRİQORYEVİN “NAXÇIVAN ƏYALƏTİNİN STATİSTİK TƏSVİRİ” ƏSƏRİ NAXÇIVAN TARİXİNİN MÜHÜM MƏNBƏYİ KİMİ
Könül ALLAHVERDİ. V-VI ƏSRLƏRDƏ BİZANS VƏ SASANİ İMPERİYALARININ MÜNASİBƏTLƏRİ
Leyla TALIŞINSKİ. ÜMUMMİLLİ LİDER HEYDƏR ƏLİYEVİN AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ MÜASİR TƏHSİL SİSTEMİNİN QURULMASINDA ROLU (1993-2003)
Vaqif ŞİRİNOĞLU. CÜMHURİYYƏT DÖVRÜNDƏ AZƏRBAYCAN TARİXİNİN ÖYRƏNİLMƏSİNƏ CƏHDLƏR
Tofiq NƏCƏFLİ, Fərəh HÜSEYN. I ŞAH ABBAS DÖVRÜNDƏ SƏFƏVİ DÖVLƏTİNİN BÖYÜK MOSKVA KNYAZLIĞI İLƏ ƏLAQƏLƏRİ
Ülvi ZƏRBƏLİYEV. AZƏRBAYCAN QARAQOYUNLU ORDUSUNDA HƏRBİ VƏZİFƏLİLƏR
Yeganə MƏMMƏDOVA. NAXÇIVANDA İNGİLİS GENERAL-QUBERNATORLUĞUNUN GEOPOLİTİK MARAQLARI VƏ SÜQUTU

ARXEOLOGİYA, ETNOQRAFİYA VƏ NUMİZMATİKA

Mustafa ŞABANOV. ŞƏKİ XANLIĞININ BİLİNMƏYƏN M TİPLİ GÜMÜŞ SİKKƏLƏRİ VƏ AĞIRÇƏKİLİ NOMİNALLARI
Nəcəf MÜSEYİBLİ. XALKOLİT DÖVRÜ MUĞAN ARXEOLOJİ MƏDƏNİYYƏTİ
Vəli BAXŞƏLİYEV. OSMANTƏPƏ YAŞAYIŞ YERİ DAŞ DÖVRÜNÜN ABİDƏSİDİR

FƏLSƏFƏ VƏ HÜQUQ

Araz ƏLİYEV. FRANSIZ TƏDQİQATÇILARIN ƏSƏRLƏRİNDƏ TÜRK OBRAZININ TARİXİ XARAKTERİSTİKASI
Arzu HACIYEVA. MƏDƏNİ-TARİXİ İRSİMİZƏ DAHA BİR BAXIŞ BUCAĞI
Xatirə QULİYEVA. HEYDƏRİZM KONSEPSİYASI (PROBLEMƏ GİRİŞ)
Oruc MƏMMƏDOV. KORRUPSİYA HÜQUQPOZMALARINA GÖRƏ DÖVLƏT QULLUQÇULARININ XÜSUSİ NÖV İNTİZAM MƏSULİYYƏTİ: NƏZƏRİ-HÜQUQİ MODELİ

SİYASİ ELMLƏR

Orxan MUSA. HEYDƏR ƏLİYEV FONDUNUN AZƏRBAYCAN - İTALİYA HUMANİTAR VƏ MƏDƏNİ ƏMƏKDAŞLIĞINDA İŞTİRAKI
Serqey KLİMOV. "YUMŞAQ GÜC" ANLAYIŞININ İDEOLOJİ VƏ SİYASİ MƏNŞƏYİ

SOSİOLOGİYA

Validə CƏFƏROVA. UŞAQLAR ARASINDA İNSAN ALVERİNİN BAŞ VERMƏSİ SƏBƏBLƏRİ

PSİXOLOGİYA

Aytən MÜTƏLLİMZADƏ. ŞƏXSİYYƏTİN İNKİŞAFINA SOSİAL MEDİA PLATFORMALARININ MÜSBƏT VƏ MƏNFİ TƏSİRLƏRİ
Şəhla İBRAHİMOVA. PSİXOTERAPİYADA BORDERLİNE

RESENZİYALAR

Fərda Əsədovun Elxan Zal Karamanın “Xa3apcKun npocmop” adlı kitabına resenziyası
Mübariz Ağalarlının Eynulla Mədətlinin “Pakistan: qısa tarixi-siyasi oçerklər” adlı kitabına resenziyası