Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
Sosial Elmler
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
Sosial Elmler

2022/№1

MÜNDƏRİCAT

TARİX

Aidə BAĞIROVA. ƏRƏB BİRLİYİ: TARİXİ KONTEKSTƏ İRAQ TƏCRÜBƏSİ
Allahverdi ƏLİMİRZƏYEV. URTEHİ ÖLKƏSİ: URARTU EKSPANSİYASININ ŞİMAL-ŞƏRQ İSTİQAMƏTİNDƏ SONUNCU HƏDƏF
Elçin MƏHƏMMƏDLİ. ROMANIN CƏNUBİ QAFQAZ SİYASƏTİNİN REGİONUN İQTİSADİ VƏ MƏDƏNİ HƏYATINA TƏSİRİNƏ DAİR (E.Ə. I ƏSR - Y.E. III ƏSRLƏR)
Xeyirbəy QASIMOV. NİZAMİ GƏNCƏVİ: MÜHİTİ, HƏYATI VƏ YARADICILIĞININ BAŞLICA CƏHƏTLƏRİ.
İkram AĞASİYEV, Mehparə TAJDEHİBONAB. MÜASİR DÖVRDƏ DÖVLƏTLƏRARASI MÜNASİBƏTLƏRƏ “TARİXİ YADDAŞ” AMİLİNİN TƏSİRİ (AZƏRBAYCAN-RUSİYA VƏ RUSİYA-POLŞA MÜNASİBƏTLƏRİNİN KOMPORATİV TƏHLİLİ ƏSASINDA
İsmayıl HACIYEV. NAXÇIVANIN ŞƏRQƏ AÇILAN QAPISI: CULFA GÖMRÜKXANASI
Könül VƏLİYEVA. AZƏRBAYCANIN OSMANLI İDARƏSİNƏ KEÇƏN ŞƏHƏR VƏ QALALARINDA MÜDAFİƏ SİSTEMİNİN MÖHKƏMLƏNDİRİLMƏSİ (1578-1612-Cİ İLLƏR)
Leyla BABAZADƏ. III ƏSRDƏ QAFQAZ ALBANİYASININ SASANİLƏR DÖVLƏTİ İLƏ ƏLAQƏLƏRİNİN SİYASİ MƏNZƏRƏSİ: MÜTTƏFİQLİK, YOXSA ASILILIQ?
Mais ƏMRAHOV, Vaqif ŞÜKÜROV. AZƏRBAYCAN KOMMUNİST PARTİYASI XX ƏSRİN 50-60-CI İLLƏRİNDƏ
Pərvinə ƏFƏNDİ. RİFAA RAFİ ƏT-TƏHTAVİNİN BAXIŞLARINDA MODERNLƏŞMƏ VƏ ƏNƏNƏVİ MƏDƏNİYYƏTİN NİSBƏTİ
Ramil AĞAYEV. NİZAMİ GƏNCƏVİ YARADICILIĞINDA TÜRKLƏR
Şahlar ŞƏRİFOV. AZƏRBAYCANIN MARAĞA ŞƏHƏRİNİN ERKƏN ORTA ƏSRLƏR TARİXİ ƏRƏBDİLLİ MƏNBƏLƏRDƏ
Tofiq NƏCƏFLİ. XVII ƏSRİN I YARISI SƏFƏVİ-POLŞA ƏLAQƏLƏRİ TARİXİNDƏN
Ülkər ƏLİYEVA-ABDULLAYEVA. İRANDA ATOM ENERGETİKASININ İNKİŞAFINA ÇİNİN YARDIMLARI
Vaqif ŞİRİNOĞLU. TRABZON SÜLH DANIŞIQLARI VƏ CƏNUBİ QAFQAZ SEYMİ: ZAQAFQAZİYA SEYMİNİN SƏNƏDLƏRİ ÜZƏRİNDƏN TƏHLİL

ARXEOLOGİYA və ETNOQRAFİYA

Anar AĞALARZADƏ, Samir KƏRİMOV. ASTARANIN TUNC DÖVRÜ QAYAÜSTÜ RƏSMLƏRİ
Elmar BAXŞƏLİYEV. DALMATƏPƏ MƏDƏNİYYƏTİNİN MƏNŞƏYİ VƏ XRONOLOGİYASI
Ruhiyyə RZAYEVA. NAXÇIVANIN ENEOLİT DÖVRÜ KERAMİKASININ XÜSUSİYYƏTLƏRİ
Vəli BAXŞƏLİYEV. AZƏRBAYCANIN NEOLİT ABİDƏLƏRİNİN DALMATƏPƏ MƏDƏNİYYƏTİNİN FORMALAŞMASINA TƏSİRİ

FƏLSƏFƏ və HÜQUQ

Günel MƏLİKLİ. MİLLİ İNKİŞAFA DOĞRU APARAN YOL: HEYDƏR ƏLİYEV FENOMENİ
Habil QURBANOV. QANUNYARATMA PROSESİ
Leyli QULİYEVA. CƏMİYYƏTİN DAVAMLI İNKLÜZİV İNKİŞAFI KONSEPSİYA-SINDA MULTİKULTURAL VƏ TOLERANTLIQ SİYASƏTİNİN ROLU
Şölət ZEYNALOV. İNKİŞAF VƏ İDEYALARIN KONFRONTASİYASI KONTEKSTİNDƏ DİALOQ MƏDƏNİYYƏTİNİN FORMALAŞMASI PROBLEMİ

DİNŞÜNASLIQ

Sevinc RƏHNULLA. ƏBDÜSSALAM AXUNDZADƏNİN MİLLİ MƏNAFENİN QORUNMASINDA ƏMƏLİ FƏALİYYƏTİ

SİYASİ ELMLƏR

Orxan MUSA. AZƏRBAYCAN - İTALİYA MƏDƏNİ ƏLAQƏLƏRİ VƏ HUMANİTAR ƏMƏKDAŞLIĞI
Rəhimə TALIBLI. AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDA DÖVLƏT GƏNCLƏR SİYASƏTİNİN BAŞLICA İSTİQAMƏTLƏRİ VƏ VƏZİFƏLƏRİ
Səidə ƏHMƏDOVA. SSRİ-NİN DAĞILMASI VƏ AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ XARİCİ SİYASƏTİNİN FORMALAŞMASININ BAŞLANĞICI
Seymur TALIBOV. MİLLİ DÖVLƏTÇİLİYİN İNKİŞAFİ VƏ REGİONAL LİDERLİYİN QARŞILIQLI ƏLAQƏSİ: AZƏRBAYCAN NÜMUNƏSİ
Yeganə BAXŞIYEVA. İSRAİL DÖVLƏTİ İLƏ ERMƏNİSTAN ARASINDA TİCARƏT - İQTİSADİ ƏLAQƏLƏR

RESENZİYALAR

Nərgiz Axundovanın Xatirə Quliyevanın «History, Methodology And Hypothesis Of Artificial Intelligence» adlı kitabına resenziyası