Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
Sosial Elmler
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
Sosial Elmler

2019/№2

MÜNDƏRİCAT

TARİX

Allahverdi ƏLİMİRZƏYEV Elam dilinin “türkmənşəli” sözləri haqqında

Günel MƏMMƏDOVA Azərbaycan kəndində “sinfi mübarizə” və onun mahiyyəti (1925-1930)

Mais ƏMRAHOV Müharibə illərində Azərbaycan neft sənayesi işçilərinin vəziyyəti arxiv sənədlərində (1941-1945-ci illər)

Məryəm SEYİDBƏYLİ, Bayram QULİYEV Əhməd Bəy Ağaoğlunun əsərlərindəki tarixi məlumatlara ümumi bir nəzər

Гусейн РАГИМЛИ О некоторых аспектах англо-российского соперничества в регионе во второй половине XVIII века

Ильгар НИФТАЛИЕВ Политика Великобритании в территориальном конфликте между Арменией и Азербайджаном в 1918-1919 гг

ARXEOLOQİYA VƏ ETNOQRAFİYA

Fizzə QULİYEVA Naxçıvantəpədə erkən eneolit dövrü keramikasının naxış motivləri

FƏLSƏFƏ VƏ HÜQUQ

Ələddin MƏLİKOV Din fəlsəfəsinin tarixi, tərifi və digər anlayışlarla fərqi

Könül BÜNYADZADƏ Fəlsəfədə yeni cərəyanfəlsəfi məsləhətləşmə

Oruc MMƏDOV Dövlət qulluqçularının əmək münasibətlərinin tənzimlənməsi sistemində konstitusiya, inzibati, əmək və sosial təminat hüquq normalarının nisbəti

Нигяр ГАСЫМОВА Презумпция невиновности как основной принцип при применении мер принуждения в уголовно-процессуальном законодательстве

SİYASİ ELMLƏR

Bünyamin SEYİDOV Elmi diasporanın mahiyyətinə “beyin axını” və elm diplomatiyası kontekstində baxış

Elnur LBİZADƏ İran İslam Respublikasının kütləvi informasiya vasitələrində Ermənistan - Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi

Rza TALIBOV İraq-Azərbaycan münasibətləri

Yeganə BAXŞIYEVA Legal problems of the Caspian Sea in the context of regional and international cooperation

Гюнель МУСАЕВА Политические и экономические аспекты нефтяных договоров, подписанных между Азербайджаном и Великобританией (1991-2013)

Рауф МАМЕДОВ Рост миграции мусульман в европейские государства

RESENZİYALAR

Yaqub Mahmudovun Kamran İsmayılovun “Azərbaycanın Şəki bölgəsi 1917-1920-ci illərdə” adlı kitabına resenziyası
Yaqub Mahmudovun Kamran İsmayılovun «Партии и парламент в политической системе Азербайджанской Демократической Республики (1918-1920 гг.)» adlı kitabına resenziyası