Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
Sosial Elmler
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
Sosial Elmler

2022/№2

MÜNDƏRİCAT

TARİX

Allahverdi ƏLİMİRZƏYEV. ORXİSTENA QARABAĞ DEYİL
Lalə ƏLİYEVA. QAFQAZ ALBAN KİLSƏSİ MEHRANİLƏR SÜLALƏSİNİN HAKİMİYYƏTİ

DÖVRÜNDƏ

Mətanət QURBANOVA. ADR-NİN QURULMASININ MAARİF ZƏMİNİNİ HAZIRLAYAN TƏHSİL MÜƏSSİSƏLƏRİ: İRƏVAN MÜƏLLİMLƏR SEMİNARİYASI
Nailə VƏLİXANLI. ELDƏNİZLƏR DÖVLƏTİ DÖVRÜNDƏ VƏ SONRA HAKİM SÜLALƏ QADINLARININ BÖLGƏNİN İCTİMAİ-SİYASİ HƏYATINDA ROLU
Nubar BƏŞİRLİ. BAKININ NEFT MAQNATLARI VƏ ONLARIN SAHİBKARLIQ FƏALİYYƏTİ
Yəhya BABANLI. AZƏRBAYCAN DİASPORUNUN ADAPTASİYA VƏ İNTEQRASİYA PROBLEMLƏRİ: CƏNUB-ŞƏRQİ ASİYA ÖLKƏLƏRİ KONTEKSTİN

ARXEOLOGİYA və ETNOQRAFİYA

Aytən TAHİRLİ. BİRİNCİ BÖYÜKDÜZ NEKROPOLUNUN KERAMİKA VƏ ŞÜŞƏ MƏMULATI
Elnur VƏLİYEV. AZƏRBAYCANIN QƏBİR ABİDƏLƏRİNDƏ ZƏRDÜŞTİLİYİN İZLƏRİ
Nəcəf MÜSEYİBLİ. İLK TUNC DÖVRÜ ƏMİLİ KURQANLARI

FƏLSƏFƏ və HÜQUQ

Habil QURBANOV. QANUN DÖVLƏTİN NORMATİV-HÜQUQİ SİSTEMİNİN ƏSASIDIR
Xatirə QULİYEVA. AZƏRBAYCAN-TÜRKİYƏ. ŞUŞA BƏYANNAMƏSİNİN BİRLİK VƏ HƏMRƏYLİK FƏLSƏFƏSİ TARİX VƏ MÜASİRLİK KONTEKSTİNDƏ
Zaur RƏŞİDOV. MİRZƏ KAZIM BƏYİN VƏFTİZİ: İSLAM XÜRAFATININ İSTİBDADI VƏ BÖYÜK OYUNUN GEOSİYASİ RƏQABƏTİ BAĞLAMINDA

SİYASİ ELMLƏR

Rəhimə TALIBLI. DÖVLƏT GƏNCLƏR SİYASƏTİNİN HƏYATA KEÇİRİLMƏSİNDƏ DÖVLƏT VƏ QEYRİ-DÖVLƏT İNSTİTUTLARININ ROLU
Vüqar MUXTAROV. MÜASİR İNFORMASİYA MÜHARİBƏSİNİN ÖYRƏNİLMƏSİNDƏ ƏSAS PROBLEMLƏR

SOSİOLOGİYA

Ruhiyyə MƏMMƏDOVA. SOSİAL HADİSƏLƏR ELMİN VƏ SOSİAL İDRAKIN TƏDQİQAT PREDMETİ KİMİ

PSİXOLOGİYA

Kamilə RƏHİMOVA. BƏXTİYAR VAHABZADƏ YARADICILIĞINDA VƏTƏNPƏRVƏRLİK HİSSİNİN SOSİAL-PSİXOLOJİ TƏHLİLİ
Zeynəb HƏCƏMOVA. İDARƏETMƏDƏ QRUPDAXİLİ SOSİAL QAVRAYIŞIN ŞƏXSİYYƏTLƏRARASI MÜNASİBƏTLƏRƏ GÖSTƏRDİYİ TƏSİRİN ƏSAS SOSİAL-PSİXOLOJİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ

DİNŞÜNASLIQ

Rüfət QARAYEV. XƏLİFƏ ƏLİ İBN ƏBU TALİBİN KƏLAMLAR TOPLUSU “NƏHCÜL-BƏLAĞƏ”DƏ BİRLİK VƏ VƏHDƏT