Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
Sosial Elmler
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
Sosial Elmler

2021/№1

MÜNDƏRİCAT

TARİX

Аida BAĞIROVA. Çinin Yaxın Şərq siyasətində İraq istiqaməti

Aygün ƏZİMOVA. 1917 – 1918-ci illərdə Bakıda baş verən hadisələrdə İngilis amili (dekabr 1917 – sentyabr 1918)

Bilal DƏDƏYEV. Xülvinin "Ləməzat-ı xülviyyə əz ləməat-ı ülviyyə" əsərində Şeyx Zahid-I Gilani və dörd əsas xəlifəsi

Elxan QULİYEV. Tibb elminin inkişafında müsəlmanların rolu. Dr. Zikrullah Məhəmmədinin “Qərbin oyanışında islam mədəniyyəti və sivilizasiyasının rolu” adlı kitabından iqtibas və şərh.

Əli FƏRHADOV. Ə.Kəsrəvinin yaradıcılığında Azərbaycan mövzusu

Fərəh HÜSEYN. Osmanlı İmperiyası ilə münasibətlərdə Nadir Şah Əfşarın təsis etdiyi qardaşlıq hüququ (Osmanlı mənbələri əsasında)

Natavan AĞAYEVA. XIX-cu əsrin ilk yarısında Osmanlı cəmiyyətinin transformasiyası.«Alafranga» və «alaturka» təbəqələrinin yaranması

Seymur TALIBOV. Siyasi düha və liderlik

Şahlar ŞƏRİFOV. Azərbaycanın Ərdəbil şəhərinin erkən orta əsrlər tarixi ərəbdilli mənbələrdə

Tamam CƏFƏROVA. Şimali Azərbaycanda qadın hərəkatının yaranması və inkişafı tarixinə dair (XIX əsrin ortaları – XX əsrin 80-ci illəri)

Tofiq NƏCƏFLİ. Şah Səfi dövründə Səfəvi imperiyasının Buxara xanlığı ilə hərbi-siyasi əlaqələri

Vidadi UMUDLU. “Difai” partiyasının qurulması Türkiyə tarixşünaslığında

ARXEOLOGİYA VƏ ETNOQRAFİYA

Anar AĞALARZADƏ. Azərbaycanın cənub-şərq bölgəsinin tunc-ilk dəmir dövrü sənətkarlığında bəzəklər (etnoarxeoloji tədqiqat)

Şamil NƏCƏFOV. Qazax rayonu ərazisində yeni arxeoloji tədqiqatlar (Əziztəpə son tünc-erkən dəmir dövrü abidəsinin arxeoloji tədqiqinin yekunları)

Vəli BAXŞƏLİYEV. Kültəpədə yaşayış yerində arxeoloji qazıntılar

Elmira CƏFƏROVA. Şirvanın orta əsr urbanizm mədəniyyəti (IX – XVI əsrlər)

FƏLSƏFƏ və HÜQUQ

Hümeyrə MUSTAFAYEVA. Əhməd Bəy Ağaoğlunun multikultural baxışları

Xatirə QULİYEVA. Azərbaycan-Türkiyə birlik, həmrəylik fəlsəfəsi XXI əsrin mədəniyyətlərarası dialoq çağırışları kontekstində

Oruc MƏMMƏDOV. Dövlət qulluqçularının hüquqi məsuliyyəti: nəzəri-konseptual və metodoloji yanaşma

Seyfəddin SƏMƏNDƏROV. Milli birlik və milli iqtisadiyyat tarixi-fəlsəfi dəyərləndirmələr kontekstində

SİYASİ ELMLƏR

Anar EYYUBOV. Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsində tarixi narrativlər: müqayisəli təhlil

Aynur ƏLİŞANOVA. Beynəlxalq sülh proseslərində beynəlxalq təşkilatların fəaliyyətlərinin müqayisəli təhlili

Eldar ƏMİROV. Fələstin – İsrail qarşıdurmasının növbəti dalğası (10-21 may 2021 -ci il): İranın geosiyasi maraqları kontekstindən baxış

Günel MƏLİKLİ. Azərbaycan Respublikası milli inkişaf siyasətində davamlı inkişaf: Asan Xidmət və Dost Mərkəzi

Humay TAĞIYEVA. Müasir beynəlxalq münasibətlərdə münaqişələr

İlyas HÜSEYNOV. Müasir dövrdə Avropa İttifaqının enerji təhlükəsizliyi kontekstində Azərbaycan-Yunanıstan münasibətləri

Yeganə BAXŞIYEVA. Cənubi Qafqaz ölkələrində su ehtiyatlarının mövcud vəziyyəti

Lamiyə MƏHƏRRƏMOVA. Multikulturalizm – müasirliyin problemlərinin həlli paradigmə kimi

Ramilə DADAŞOVA. Beynəlxalq münaqişələrin tənzimlənməsində BMT-nin regional və subregional təşkilatlarla əməkdaşlığı məsələsinin təhlili

SOSİOLOGİYA

Əliyar ORUCOV. Azərbaycan Respublikasının silahlı qüvvələrinin formalaşmasında və müasirləşməsində Ümummilli Lider Heydər Əliyevin rolu (sosial-siyasi təhlil)

PEDAQOGİKA

Könül İBRAHİMOVA. Ali təhsil sistemində təhsil xidmətləri bazaları: inteqrasiya və müasirləşdirmə prosesləri

DİNŞUNASLIQ

Yeganə RƏHNULLA. Allahın zatı adlarının dini-elmi təhlili (Azərbaycan əlyazmalarına əsasən) (ikinci hissə)

RESENZİYALAR

İsa Həbibbəylinin Günel Məliklinin “Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının keçdiyi şərəfli tarixi yolu” adlı kitabına resenziyası

Məmməd Rzayevin Xatirə Quliyevanın “Ulu öndər Heydər Əliyev siyasətinin müdriklik gücü” adlı kitabına resenziyası