Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
Sosial Elmler
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
Sosial Elmler

2019/№1

MÜNDƏRİCAT

TARİX

İsmayıl HACIYEV Naxçıvanın muxtariyyətləşdirilməsi
Mahirə ƏZİZOVA Şeyxəli xanın başçılığı altında Şimal-Şərqi Azərbaycanda azadlıq mübarizəsi (Qafqaz Arxeoqrafiya Komissiyasının Aktlarının məlumatları əsasında, 1806-1811-ci illər)
Mais ƏMRAHOV Erməni faşizminin simvolu Njdenin “Tsexakron” erməni millətçi ideologiyası və onun əsas ideyaları
Pərvin KƏRİMZADƏ Azərbaycanın ilk milli partiyası: “Qeyrət”
Vilayət QULİYEV Polşa tatarları Azərbaycan Cümhuriyyətinin dövlət idarəçiliyində – Leon Kriçinski
Yusif MAHMUDOV Azərbaycanın təbii sərvətləri tarixi qaynaqlarda
Айдын АЛИ-ЗАДЕ Государственный террор в Азербайджане: дело «запасного право-троцкистского центра контрреволюционной националистической организации» (1938-1956)
Гусейн РАГИМЛИ Aзербайджанские ханства – плацдарм для ведения сопернической борьбы в кавказском регионе (вторая половина XVIII века)

ARXEOLOGİYA VƏ ETNOQRAFİYA

cəf MÜSEYİBLİ Xocalı-Gədəbəy mədəniyyətinə aid Xunan yaşayış yeri
Turan HƏŞİMOVA Naxçivançay vadisinin polixrom boyali keramikasi
li BAXŞƏLİYEV, Fizzə QULİYEVA Nahçıvantepe yaşayış yerində 2017-2018-ci ilin arxeoloji araşdırmaları
Эльмира ДЖАФАРОВА Средневековый город как объект археологического исследования

FƏLSƏFƏ VƏ HÜQUQ

Oruc MƏMMƏDOV Dövlət qulluqçularının konstitusion-hüquqi məsuliyyətinin tərkib elementləri: elmi-nəzəri və konseptual yanaşma
Nazim ƏLİYEV, Mirəli KAZIMOV “Məhkəmə - hüquq sistemində islahatların dərinləşdirilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı: cinayət-hüquqi siyasətin liberallaşdırılması kontekstində
Фарид ХАТАМЗАДЕ Международно-правовое регулирование инвестиционных отношений между Азербайджанской Республикой и другими странами

SİYASİ ELMLƏR

Rza TALIBOV Pakistan-Azərbaycan münasibətləri
Samirə HƏBİBBƏYLİ Azərbaycan-Gürcüstan münasibətlərində Heydər Əliyevin rolu

RESENZİYALAR

Nərgiz Axundovanın Məryəm Seyidbəylinin “Azərbaycançılıq ideologiyası: ənənə və müasirlik” adlı kitabına resenziyası